Energivurdering

Energimerkeforskriften trådte i kraft 01.01.2010. Denne forskriften som forvaltes av NVE består av fire hoveddeler hvorav energiattest av bygninger er den mest kjente. Mindre kjent er engangsvurdering av varmeanlegg og periodisk energivurdering av kjeler som bruker fossilt brensel og klimaanlegg.

I forskriften stilles det kompetansekrav til de som skal utføre vurderingene. Videre stilles det krav til hva energivurderingen skal inneholde i detalj. EO godkjente serviceteknikere har den nødvendige fyrtekniske kompetanse for å utføre dette arbeidet på kjeler og varmeanlegg.

Eier plikter å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW eller klimanalegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW.

Energivurderingen skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk. For kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

Det skal utarbeides en rapport etter energivurderingen av tekniske anlegg. Eieren plikter på forespørsel fra NVE og interesserte kjøpere eller leietakere å vise frem rapporten. Rapporten fra energivurderingen skal minimum ha et innhold som er spesifisert i forskriften til energiloven.

Vi har siden midten av 80-tallet jobbet aktivt med effektivisering av varmeproduksjonen i industri og yrkesbygg. Siden 90 tallet har vi vært sentrale i EO-ordningen som organiserer, utdanner og sertifiserer serviceteknikere til å utføre energivurdering av varmesentraler i henhold til kravene i forskriften. Mentor samarbeider med et landsomfattende nettverk av serviceteknikere for å utføre servicer og energivurderinger på en rasjonell måte med riktig kvalitet.

Detaljer om ordningen finner du her: Energi nyheter
Hele forskriften finner du her: http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20091218-1665.html#13 

EVVALogin